Vragen en antwoorden coronavirus

Op deze pagina vindt u een overzicht van vragen die we naar aanleiding van het coronavirus hebben gekregen, met daarbij onze antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur hem dan naar info@ssvv.nl, zodat wij hem in het overzicht kunnen opnemen.

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 24 maart 2021 om 12:30 uur.

Geldigheid van diploma's en dispensatie

 1. Mijn diploma is vlak voor de aankondiging van jullie dispensatieregeling verlopen. Kunnen jullie voor mij een uitzondering maken?
  Nee, dat is helaas niet mogelijk. U heeft in principe voldoende gelegenheid gehad om voor de verloopdatum van uw diploma examen te doen. We moeten ergens de grens trekken. Onze dispensatieregeling houdt overigens geen verbod op examens in. Mensen die examen willen doen, kunnen met een erkend examencentrum kijken welke mogelijkheden hiervoor zijn. De kandidaat en het examencentrum zijn er dan samen verantwoordelijk voor dat het examen op een verantwoorde manier plaatsvindt.
 2. Ik mag van mijn werkgever of opdrachtgever niet aan het werk, terwijl ik wel onder jullie dispensatieregeling val. Mag hij dit zomaar beslissen?
  Ja. Onze dispensatieregeling is een tegemoetkoming en geen verplichting. Wanneer een werkgever of opdrachtgever alleen medewerkers met een geldig diploma wil inzetten, is dat zijn goed recht.
 3. Ook medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de lockdown niet kunnen doen, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 juli 2021. Geldt dit alleen voor medewerkers die vanaf 15 december 2020 in dienst zijn gekomen of ook voor medewerkers die daarvoor al in dienst waren, maar waarvoor de drie maanden waarin ze hun diploma konden halen nog niet waren afgelopen?
  Dit geldt alleen voor medewerkers die vanaf 15 december 2020 in dienst zijn gekomen. We moeten ergens de grens trekken. Onze dispensatieregeling houdt overigens geen verbod op examens in. Mensen die examen willen doen, kunnen met een erkend examencentrum kijken welke mogelijkheden hiervoor zijn. De kandidaat en het examencentrum zijn er dan samen verantwoordelijk voor dat het examen op een verantwoorde manier plaatsvindt.

Opleidingen en examens

 1. Gaan VCA-opleidingen en -examens de komende periode door?
  Dit kunt u navragen bij uw opleider of examencentrum.

Voldoen aan de VCA-eisen

 1. Ons bedrijf gaat vanwege het coronavirus de komende periode de werkplekinspecties tot een minimum beperken. Hoe kijken jullie vanuit VCA naar dit besluit?
  In hoofdstuk 7 van de VCA-checklist staat dat een operationeel leidinggevende (of een operationeel medewerker onder verantwoordelijkheid van een operationeel leidinggevende) tenminste één keer per maand per operationele werkplek een inspectie moet uitvoeren. Met de uiste voorzorgsmaatregelen zijn werkplekinspecties in principe weer gewoon mogelijk. Mocht u toch aarzelingen hebben, dan kunt u in overleg met uw certificatie-instelling eventueel een alternatieve invulling bedenken.

Certificatie

 1. Bedrijven zeggen geplande audits vanwege het coronavirus af. Als certificatie-instelling kunnen we audits deels op afstand uitvoeren. Het deel dat we op locatie moeten doen, zou dan later kunnen. Wat is het beleid van de SSVV op dit gebied?
  De erkende certificatie-instellingen volgen het protocol van de Raad voor Accreditatie voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Op basis hiervan bepalen zij in hoeverre en in welke vorm audits kunnen doorgaan.
 2. Ons bedrijf heeft een hercertificatie-audit gepland. Hoe moeten we daarmee omgaan met alle ontwikkelingen rond het coronavirus?
  Dit bepaalt u in overleg met uw certificatie-instelling.
 3. Mijn certificatie-instelling kan de hercertificatie-audit vanwege het coronavirus niet volledig uitvoeren. Is jullie dispensatieregeling voor VCA-diploma's ook van toepassing op VCA-bedrijfscertificaten en mogen wij de hercertificatie uitstellen?
  Onze dispensatieregeling geldt alleen voor diploma's uit het Centraal Diploma Register. Voor certificatie volgen de erkende certificatie-instellingen het protocol van de Raad voor Accreditatie voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Op basis hiervan kan uw certificatie-instelling bepalen in hoeverre en in welke vorm audits kunnen doorgaan, en dus ook of uw hercertificatie-audit kan worden uitgesteld.
 4. Mag een certificatie-instelling remote auditing technieken toepassen bij projectbezoeken?
  Volgens de richtlijnen van het International Accredition Forum (IAF) mogen certificatie-instellingen niet op afstand beoordelen of een bedrijf zijn VGM-beheersysteem actief toepast. Hoewel het IAF in verband met de situatie rond het coronavirus uitzonderingen toestaat, vindt de SSVV dat certificatie-instellingen altijd een fysiek projectbezoek moeten uitvoeren. Het kan voorkomen dat tijdens de audit duidelijk wordt dat het projectbezoek niet, niet goed of niet veilig kan worden uitgevoerd, zelfs niet met extra voorzorgsmaatregelen. De certificatie-instelling kan dan besluiten voor dit onderdeel van de audit remote auditing technieken in te zetten. De certificatie-instelling houdt hierop scherp toezicht, zodat de kwaliteit van het auditresultaat gewaarborgd blijft.

  Een voorbeeld van een remote auditing techniek is het bekijken van beeldmateriaal. Een bedrijf kan zijn arbeidsmiddelen bijvoorbeeld met de mobiele telefoon filmen, zodat de certificatie-instelling op basis hiervan op afstand de keuringsstatus kan vaststellen.